Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Immies

Inhoud

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Identiteit onderneming. 2

Artikel 3. Toepasselijkheid. 2

Artikel 4. Het aanbod. 3

Artikel 5. De overeenkomst. 3

Artikel 6. Herroepingsrecht. 4

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping. 4

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht. 4

Artikel 9. De prijs. 5

Artikel 10. Conformiteit en Garantie. 5

Artikel 11. Bestellingen. 5

Artikel 12. Uitvoering en bezorging. 6

Artikel 13. Betaling. 7

Artikel 14. Annulering en wijzigingen. 7

Artikel 15. Klachtenregeling. 8

Artikel 16. Geschillen. 8

Artikel 17. Aansprakelijkheid. 8

Artikel 18. Woord- en beeldmerken beschermen. 9

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 2. Dag: kalenderdag;

 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Identiteit onderneming

Immies

Tramstraat 45, 7001CH Doetinchem

Telefoonnummer: 0650939613 (tussen 9:00 uur en 17:00 uur)

E-mailadres: info@immies.nu

KvK-nummer: 67981135

Btw-identificatienummer: NL215694399B01

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
   

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 4. De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.immies.nu

 5. Onze verpakkingen zijn in de meeste gevallen voorzien van een Immies logo. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  1. de prijs inclusief belastingen;

  2. de eventuele kosten van verzending;

  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  9. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

Artikel 6 is niet van toepassing indien artikel 8 van toepassing is.

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 5. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:

       Immies
       Tramstraat 45
       7001CH Doetinchem

 

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

  1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

1.            De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.            Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9. De prijs

1.            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.            In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.            Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.            Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.            De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten, vermeld in euro’s.

6.            De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

7.            De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

8.            Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

1.            De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.            Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11. Bestellingen

Besteltijden

 1. De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen in de week plaatsen op www.immies.nu of mailen naar info@immies.nu. Tussen 9:00-17:00 uur ook telefonisch of persoonlijk.

 

Afwijkende bestellingen

 1. Voor bestellingen van cupcakes met op maat gemaakte decoraties, cupcakes met geprinte logo’s/afbeeldingen, dient de opdrachtgever contact op te nemen met Immies. Immies neemt dan zo snel mogelijk contact op met opdrachtgever om de bestelling door te nemen.

 2. Een logo/afbeelding wordt middels eetbare inkt op een ouwel/fondant ondergrond geprint. Het logo/afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG of PDF naar info@immies.nu te worden verstuurd. Kleurafwijkingen kunnen voorkomen. Immies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van geprinte logo’s en/of afbeeldingen. Aanleveren van het logo dient minimaal 5 werkdagen voor de afleverdatum bij ons binnen te zijn.

 3. Immies is niet verantwoordelijk voor het door de consument verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op de bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De consument dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

 

Grote bestellingen

 1. Voor bestellingen groter dan 60 (mini) cupcakes, dient de opdrachtgever contact op te nemen met Immies. Immies neemt dan zo snel mogelijk contact op met opdrachtgever om de bestelling door te nemen en een passende lever-/ophaaldatum af te spreken.

 

Minimale afname

 1. De minimale afname bedraagt 12 cupcakes of 24 mini cupcakes.

 

Allergie/Intolerantie

 1. De producten van Immies kunnen de volgende stoffen bevatten: ei, gluten, melk, lactose, noten, pinda’s, fructose, chocolade, vanille, fruit, caffeine, kleurstoffen en verschillende E-nummers. Neem contact op voor meer informatie, mocht een allergie of intolerantie hebben voor een bepaalde stof.

 

Artikel 12. Uitvoering en bezorging

Uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Immies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.

Levertijd

 1. Voor de cupcakes geldt een levertijd van 3 dagen vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 17:00 uur is geplaatst.

 2. Voor grote en afwijkende bestellingen wordt de levertijd samen met de opdrachtgever nader bepaald.

 

Aflevering

 1. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 17.30 uur. Er vindt geen bezorging plaats op zondag en feestdagen. Immies behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Immies is niet verantwoordelijk voor herlevering van het pakket bij foute of onvolledige adressering. Immies is niet verantwoordelijk voor herlevering of geldteruggave indien het product geweigerd wordt op het bezorgadres.

 2. Let op! In de zomerperiode en met warme dagen kunnen we i.v.m. versheid de bestelling maar 1 maal aanbieden, zorg ervoor dat er iemand aanwezig is die de cupcakes kan aannemen.

 3. Voor bedrijven worden de cupcakes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is en bij consumenten aan de voordeur. Immies is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de cupcakes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de cupcakes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De cupcakes worden hierna 24 uur bewaard. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

 

Spoedbezorging

 1. Voor spoedbezorgingen dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Immies.

 

Ontvangstbevestiging

 1. Voor ontvangst van de bestelling moet worden getekend. Deze handtekeningen worden gedurende 3 maanden na afleverdatum bewaard en worden hierna vernietigd.

 

Overmacht

 1. Immies is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals, natuurrampen, stakingen, langdurige internetstoringen enzovoort.

 

Afhalen

 1. Het afhalen van de bestelling kan, alleen in overleg met Immies, aan de Tramstraat 45 te Doetinchem.

 

Artikel 13. Betaling

 1. Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door Immies. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden. Bij een totaalbedrag hoger dan 150 euro inclusief btw, vragen wij een minimale aanbetaling van 35% van het totaalbedrag. Dit bedrag dient te worden voldaan voor de afleverdatum.

 2. Als er sprake is van de eerste bestelling van een klant bij Immies, dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan voor de afleverdatum.

 3. Voor particuliere opdrachtgevers wordt de factuur binnen 48 uur na akkoord op de offerte verstuurd door Immies. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto 3 dagen voor de afleverdatum te worden voldaan. Niet betalen van de factuur staat gelijk aan het annuleren van de bestelling.

 

Artikel 14. Annulering en wijzigingen

Annulering door de opdrachtgever

 1. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Immies. Dit kan telefonisch of via email. Immies kan niet garanderen dat de bestelling kosteloos geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 2. De consument kan de bestelling tot 5 dagen voor de dag dat de bestelling geleverd of afgehaald wordt kosteloos annuleren, tenzij het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan 150 euro inclusief btw.

 

Annulering door Immies

 1. Immies behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

 

Wijzigingen

 1. Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met Immies. Dit kan telefonisch of via e-mail. Immies kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. U kunt te alle tijden, via de e-mail, info@immies.nu, terecht voor klachten en vragen. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt het geleverde product te alle tijden door ons opgehaald om de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is het product op te halen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de ondernemer is gevestigd.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1.   De Ondernemer stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening.           
     

Artikel 18. Woord- en beeldmerken beschermen

 1. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Immies tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immies is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is, wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

Tel: 06 50 93 96 13

Neem contact op door te mailen naar: info@immies.nu

of

Vul het contactformulier in.

© 2019 Immies